لشكر ولی عصر

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
یكی از افراد پا به سن خرم آبادی برای ثبت نام رفت بسیج. به او گفتنند باید بروی لشكر ولی عصر(عج)، جزو نیروهای آنها هستی. او نمی دانم از این حرف ها چه فهمیده بود كه در جواب مسئولان گفته بود:«شما را به خدا مرا به لشكر وليِ عصر(عج) نفرستید، هر وليِ دیگری باشد می […]
یكی از افراد پا به سن خرم آبادی برای ثبت نام رفت بسیج. به او گفتنند باید بروی لشكر ولی عصر(عج)، جزو نیروهای آنها هستی. او نمی دانم از این حرف ها چه فهمیده بود كه در جواب مسئولان گفته بود:«شما را به خدا مرا به لشكر وليِ عصر(عج) نفرستید، هر وليِ دیگری باشد می روم، ولی عصر نباشد!».