لباس مبدل

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
اولین شب عملیات والفجر ٢ مجروح شدم و در منطقۀ دشمن باقی ماندم .وقتی دیدم عراقیها نزدیك می شوند، سریع لباس یكی از آنها را در آوردم و پوشیدم و خودم را به مردن زدم . آنها جند بار مرا تكان دادند و پشت و رو كردند اما نه تكانی خوردم و نه مژه زدم. […]
اولین شب عملیات والفجر ٢ مجروح شدم و در منطقۀ دشمن باقی ماندم .وقتی دیدم عراقیها نزدیك می شوند، سریع لباس یكی از آنها را در آوردم و پوشیدم و خودم را به مردن زدم . آنها جند بار مرا تكان دادند و پشت و رو كردند اما نه تكانی خوردم و نه مژه زدم. بعد كه عراق ها رفتند، حوالی صبح خود را به بچه ها رساندم و به بیمارستان منتقل شدم.