لامپ فانوس

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
در منطقه به علت كمبود لامپ فانوس، از شیشه های آب لیمو استفاده می كردیم . به این نحو كه با سیم شیشه را می ساییدیم و می شكستیم و جای لامپ فانوس قرار می دادیم.
در منطقه به علت كمبود لامپ فانوس، از شیشه های آب لیمو استفاده می كردیم . به این نحو كه با سیم شیشه را می ساییدیم و می شكستیم و جای لامپ فانوس قرار می دادیم.