لاك پشت نورانی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
در منطقۀ عملیاتی نصر ٥ ، تپه كچلی و برده هوش و تپه شبز مستقر بودیم . برای شكار عراقی ها فكری كردیم . لاك پشتی پیدا كردیم و چراغ شب نمایی به بدنش وصل كردیم و با سیم آن را به درختی كه در ٥٠، ٦٠ متری كمین ما بود بستیم . عراقی ها […]
در منطقۀ عملیاتی نصر ٥ ، تپه كچلی و برده هوش و تپه شبز مستقر بودیم . برای شكار عراقی ها فكری كردیم . لاك پشتی پیدا كردیم و چراغ شب نمایی به بدنش وصل كردیم و با سیم آن را به درختی كه در ٥٠، ٦٠ متری كمین ما بود بستیم . عراقی ها به نور شب نمای لاك پشت نزدیك می شدند تا ببینند این دیگر چه جور جانوری است و ما هم آنها را با تیر قناصه هدف قرار می دادیم .