كیسۀ ماسك شخصی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
در عملیاتی كه فرماندهان احتمال می دادند نیروها بعد از فتح خاكریز های دشمن مدتی آن جا بمانند به نیروها سفارش می كردند تا حد امكان وسایلی مثل یك دست لباس و بعضی لوازم ضروری دیگر فردی را با خودشان ببرند. بچه هایی كه سلاح سبك داشتند برای این منظور از كوله پشتی استفاده می […]
در عملیاتی كه فرماندهان احتمال می دادند نیروها بعد از فتح خاكریز های دشمن مدتی آن جا بمانند به نیروها سفارش می كردند تا حد امكان وسایلی مثل یك دست لباس و بعضی لوازم ضروری دیگر فردی را با خودشان ببرند. بچه هایی كه سلاح سبك داشتند برای این منظور از كوله پشتی استفاده می كردند و كسانی كه در رشته های آر.پی.جی كمك آر.پی.جی زن ، نارنجك انداز ، بی سیم چی و ... بودند و نمی توانستند كوله پشتی داشته باشند یك كیسۀ كوچك را با استفاده از باقی ماندۀ لباس های نظامی كهنه و یا پارچه گونی می دوختند و به پایین كوله آر.پی.جی یا بی سیم وصل می كردند و وسایل خود را در آن می گذاشتند. بعدها كه ماسك ضد شیمیایی در جنگ وارد شد، بعضی وسایل شخصی خود مثل بادگیر یا لباس زیر را همراه ماسك در كیسۀ ماسك می گذاشتند ، هر چند از نظر نظامی نباید این كار می كردند.