كیسه های زباله و ضدهوایی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
در عملیات بیت المقدس ٢ گردان ما خط نگه دار بودم. شب با بچه ها كیسه های زبالۀ سیاه رنگ را جمع می كردیم و مقداری پشم یا پنبه یا پارچۀ كهنه را به نفت و بنزین یا روغن سوخته آغشته می كردیم و آن را با سیم فلزی به دهانۀ كیسه می بستیم و […]
در عملیات بیت المقدس ٢ گردان ما خط نگه دار بودم. شب با بچه ها كیسه های زبالۀ سیاه رنگ را جمع می كردیم و مقداری پشم یا پنبه یا پارچۀ كهنه را به نفت و بنزین یا روغن سوخته آغشته می كردیم و آن را با سیم فلزی به دهانۀ كیسه می بستیم و آتش می زدیم. دود باعث می شد كیسه به سمت بالا حركت كند. به هوا كه می رفت خوب آتش می گرفت و به سرعت به این سو و آن سو می رفت. در این موقع، پدافندهای عراقی شروع به تیراندازی می كردند. بچه ها هم كلی تفریح می كردند و هم مواضع پدافندی دشمن را از دهانۀ آتش سلاح ها شناسایی می كردند كه این قسمت البته هدف اصلی كار بود.