كولر بادی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
در تیرماه جنوب وسیلۀ خنك كننده نداشتیم. یكی ازبچه ها كولری ساخت كه ساختمان آن به این صورت بود: یك ظرف بیست لیتری آب تهیه كرد، ساقۀ نی ای به طول یك متر از باتلاق چید و به فاصلۀ دو سانتی متری ازهم روی بدنۀ آن سوراخ های ریزی به وجود آورد. مقداری برگ نخل […]
در تیرماه جنوب وسیلۀ خنك كننده نداشتیم. یكی ازبچه ها كولری ساخت كه ساختمان آن به این صورت بود: یك ظرف بیست لیتری آب تهیه كرد، ساقۀ نی ای به طول یك متر از باتلاق چید و به فاصلۀ دو سانتی متری ازهم روی بدنۀ آن سوراخ های ریزی به وجود آورد. مقداری برگ نخل را با سیم تلفن به ساقۀ نی كه درسوراخ های آن چوب های مخروطی شكل قرارداده بود بست. ظرف آب را به نی چوبی متصل كرد. آب از طریق سوراخ ها روی برگ ها جاری می شد و هوا به واسطۀ وزش باد در داخل ساقه های خیس خنك می شد. این كولر كه بدون احتساب ظرف آب از یك رادیاتور ماشین كوچك تر بود در دریچۀ هوای سنگر قرارمی گرفت و با وزش باد كار می كرد.