كوزه و پوكه

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
یكی از شیوه های خنك نگه داشتن آب در منطقه نگه داشتن آب در پوكه های بزرگ بود. البته همه سعی می كردیم دوروبر پوكه را همیشه نم دار و مرطوب نگه داریم.
یكی از شیوه های خنك نگه داشتن آب در منطقه نگه داشتن آب در پوكه های بزرگ بود. البته همه سعی می كردیم دوروبر پوكه را همیشه نم دار و مرطوب نگه داریم.