كمپوت های دفینه

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
در منطقۀ ماووت عراق برای خنك داشتن كمپوت های سهمیه ای، آن ها را زیر خاك قرار می دادیم تا گرمای هوا در آن ها اثر نكند.
در منطقۀ ماووت عراق برای خنك داشتن كمپوت های سهمیه ای، آن ها را زیر خاك قرار می دادیم تا گرمای هوا در آن ها اثر نكند.