كمپوت تی . ان. تی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
در خط كمین شلمچه، حدوداً ١٥ متر با عراقی ها فاصله داشتیم . بچه ها ضامن نارنجك را می كشیدند و در داخل قوطی خالی كمپوت است ( چون سنگین بود) در آن را بازمی كرد و نارنجك منفجر می شد.
در خط كمین شلمچه، حدوداً ١٥ متر با عراقی ها فاصله داشتیم . بچه ها ضامن نارنجك را می كشیدند و در داخل قوطی خالی كمپوت است ( چون سنگین بود) در آن را بازمی كرد و نارنجك منفجر می شد.