كمر بند بكسلی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
در هور اگر قایق خراب می شد، معمولاً قایق های دیگر به آن كمك می كردند تا به تعمیرگاه برسد . ولی بكسل كردن نیاز به طناب داشت. موقع عقب نشینی در جزایر مجنون وقتی طنابی برای بكسل پیدا نمی شد به توصیۀ سكان داد همه كمر بندهای خاكی و نظامی خود را در آوردیم […]
در هور اگر قایق خراب می شد، معمولاً قایق های دیگر به آن كمك می كردند تا به تعمیرگاه برسد . ولی بكسل كردن نیاز به طناب داشت. موقع عقب نشینی در جزایر مجنون وقتی طنابی برای بكسل پیدا نمی شد به توصیۀ سكان داد همه كمر بندهای خاكی و نظامی خود را در آوردیم و به او دادیم و او سر كمربندی را به سگك كمر بند دیگر وصل می كرد و زبانۀ نگه دارندۀ آن را می كشید طناب محكم و بزرگی به وجود می آمد در حدی كه با آن می شد قایق درآب مانده را دنبال خود بكسل كرد. اما شرطش انتقال نیروهای قایق خراب شده به قایق های دیگر بود كه همین كار هم انجام شد.