كل كله برد

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
بازی كنان به دو گره مساوی – مثلاً چهار نفره – تقسیم می شوند و با فاصلۀ ده، پانزده متر یا بیشتر می ایستند. به تعداد افراد دو طرف به حالت ایستاده روی زمین سنگ می گذارند و به نوبت ، هریك با سنگ های كوچك تری آنها را هدف می گیرند. هر گروه كه […]
بازی كنان به دو گره مساوی – مثلاً چهار نفره – تقسیم می شوند و با فاصلۀ ده، پانزده متر یا بیشتر می ایستند. به تعداد افراد دو طرف به حالت ایستاده روی زمین سنگ می گذارند و به نوبت ، هریك با سنگ های كوچك تری آنها را هدف می گیرند. هر گروه كه بتواند سنگ بیش تری بزند بازی را می برد و مسافتی را برپست كسانی كه باخته اند سوار می شود . گاهی اوقات سنگ ایستاده باید فقط با یك نوبت نشانه روی زده شود و در مواقعی ، بدون شرط، آن قدر آن را می زنند تا فرو ریزد.