كلیه برادران با كبدشان فرق می كند

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
بار اولش نبود كه فیلم بازی می كرد. آنقدر هم نقشش را دقیق اجرا می كرد كه برای هزارمین بار هم آدم گولش را می خورد. میكروفون را دست گرفت، چند تا فوت محكم كرد و دست در لحظاتی كه بچه ها بیش از همیشه منتظر اعلان آمادگی برای شركت در عملیات بودند گفت:«كلیۀ برادران […]
بار اولش نبود كه فیلم بازی می كرد. آنقدر هم نقشش را دقیق اجرا می كرد كه برای هزارمین بار هم آدم گولش را می خورد. میكروفون را دست گرفت، چند تا فوت محكم كرد و دست در لحظاتی كه بچه ها بیش از همیشه منتظر اعلان آمادگی برای شركت در عملیات بودند گفت:«كلیۀ برادران حاضر در پادگان، برادرانی كه صدای مرا می شنوند، در زمین ورزش، نمازخانه، میدان صبحگاه، داخل آسایشگاه ها، كلیۀ این برادران» .... بعد از مكثی، آهسته:«با كبدشان فرق می كند!»