كلمن و رطوبت قطره ای

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
در جبهه های جنوب بچه ها برای این كه آب را درگرمای ٥٠ درجه كمی خنك نگه دارند زمین را گود می كردند و كلمن آب را درخاك قرار می دادند و به روش قطره ای، به اطراف آن آب می ریختند . این كار با كلمن دیگری كه شیر آن به اندازۀ چكیدن قطره […]
در جبهه های جنوب بچه ها برای این كه آب را درگرمای ٥٠ درجه كمی خنك نگه دارند زمین را گود می كردند و كلمن آب را درخاك قرار می دادند و به روش قطره ای، به اطراف آن آب می ریختند . این كار با كلمن دیگری كه شیر آن به اندازۀ چكیدن قطره ای تنظیم شده بود صورت می گرفت، خاك آب را در درجۀ مطلوب تری از هوای داغ بیرون نگه می داشت.
در مناطقی مثل سوسنگرد و جاهای دیگر، بچه ها از روستاییان وكسانی كه نزدیكشان بودند كوزه می گرفتند و آن را مثل كلمن در خاك می نهادند و آب خنك می خوردند.