كلاه و سنگر خالی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
یكی از ابتكارهای ما این بود كه چند كلاه را روی سنگرهایی كه كسی داخل آن نبود می گذاشتیم و دشمن متوجه آن نقطه می شد و به سوی آن تیراندازی می كرد و ما آن ها را در همان حال از پشت سر هدف قرار می دادیم و غافلگیر می كردیم .
یكی از ابتكارهای ما این بود كه چند كلاه را روی سنگرهایی كه كسی داخل آن نبود می گذاشتیم و دشمن متوجه آن نقطه می شد و به سوی آن تیراندازی می كرد و ما آن ها را در همان حال از پشت سر هدف قرار می دادیم و غافلگیر می كردیم .