كلاه های بی سر

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
عملیات كربلای ٤، اجساد سه نفر از شهدا پشت خاكریز ما و مقابل خاكریز عراق قرار داشت و ما، كه نیروهای واحد تعاون بودیم ،باید آنها را عقب می كشیدیم. فاصلۀ این دو خاكریز از هم حدود ٥٠ متر بود و هر اقدامی برای عقب كشاندن اجساد شهدا توأم با خطر بود. عده ای از […]
عملیات كربلای ٤، اجساد سه نفر از شهدا پشت خاكریز ما و مقابل خاكریز عراق قرار داشت و ما، كه نیروهای واحد تعاون بودیم ،باید آنها را عقب می كشیدیم. فاصلۀ این دو خاكریز از هم حدود ٥٠ متر بود و هر اقدامی برای عقب كشاندن اجساد شهدا توأم با خطر بود. عده ای از برادران كلاه های آهنی خود را روی اسلحه گذاشته و حدود صد متر دورتر از اجساد شهیدان بالای خاكریز به حركت در آوردند. دشمن شروع به تیراندازی كرد . از اجساد غافل شد. چند نفر از فرصت استفاده كردند و دور از دید دشمن، شهدا را عقب كشیدند. البته این كار شبانه انجام شد.