كلاه آهنی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
موقع اعزام نیرو كه می شد، برادران سپاهی در بعضی از مناطق با ماشین هایی كه روی آن ها بلندگو نصب شده بود راه می افتادند و مارش عملیات پخش می كردند و از مردم می خواستند كه به سپاهیان اسلام بپیوندند. بچه هایی كه سوابق خوبی داشتند و بنا به عللی نمی توانستند در […]
موقع اعزام نیرو كه می شد، برادران سپاهی در بعضی از مناطق با ماشین هایی كه روی آن ها بلندگو نصب شده بود راه می افتادند و مارش عملیات پخش می كردند و از مردم می خواستند كه به سپاهیان اسلام بپیوندند. بچه هایی كه سوابق خوبی داشتند و بنا به عللی نمی توانستند در آن تاریخ به جبهه بروند می گفتند: حنایتان دیگر پیش ما رنگ ندارد هر كلاهی بگویید سر ما می رود جز كلاه آهنی، این كلاه برای سر ما دیگر گشاد شده بروید سراغ روستایی ها، ما دهاتی ها را نمی توانید فریب دهید!».