كلاغ پر

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
نیروهای باقی مانده از گردان وقتی از خط مقدم برمی گشتند. با هم كلاغ پر بازی می كردند. منتها با سبك و سیاق منطقه ای. به این ترتیب كه یك نفر از بچه ها شروع می كرد به ذكر نام دوستان شهید و غیر شهید. با شنیدن نام شهید مثلاً سراج یا حكیمی باید جواب […]
نیروهای باقی مانده از گردان وقتی از خط مقدم برمی گشتند. با هم كلاغ پر بازی می كردند. منتها با سبك و سیاق منطقه ای. به این ترتیب كه یك نفر از بچه ها شروع می كرد به ذكر نام دوستان شهید و غیر شهید. با شنیدن نام شهید مثلاً سراج یا حكیمی باید جواب می دادند، پر. معنی شهید پرو از كرده و از زمین كنده شده و اگر در پاسخ نام كسی كه هنوز زنده بود گفته می شد پر، طرف می سوخت و جریمه اش این بود كه یك خاطره از جبهه تعریف كند.