كفش گردانی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
از جمله بازی های ساده قرار دادن یك جفت كفش به حالت افقی – عمودی روی هم بود. یعنی یكی را ستون (عمودی ) دیگری (افقی) كردن و دست به دست چرخاندن . در نهایت آرامش و تمركز حواس . این كفش ها به ترتیب روی دست بچه ها حركت می كرد. وقتی كسی تعادلش […]
از جمله بازی های ساده قرار دادن یك جفت كفش به حالت افقی – عمودی روی هم بود. یعنی یكی را ستون (عمودی ) دیگری (افقی) كردن و دست به دست چرخاندن . در نهایت آرامش و تمركز حواس . این كفش ها به ترتیب روی دست بچه ها حركت می كرد. وقتی كسی تعادلش را از دست می داد و كفش ها از دستش می افتاد . بقیه با مشت بر پشتش می كوبیدند و می گفتند:“ كدیگو می كوبیم اندر مصلا“ كه اصطلاحی محلی بود.