كش ارتجاع

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
یكی از دوستان ، درحین درگیری، فنر ارتجاع اسلحه اش شكسته بود. بعد از دقایقی، به پشت خاكریز آمد و به صورت تك تیر شروع كرد به تیراندازی كردن، معلوم شد كش تیر و كمانی را كه برای فرار دادن موش ها درست كرده بود، دولا كرده است و یك سر آن را به رو […]
یكی از دوستان ، درحین درگیری، فنر ارتجاع اسلحه اش شكسته بود. بعد از دقایقی، به پشت خاكریز آمد و به صورت تك تیر شروع كرد به تیراندازی كردن، معلوم شد كش تیر و كمانی را كه برای فرار دادن موش ها درست كرده بود، دولا كرده است و یك سر آن را به رو پوش لوله بسته و سر تا شدۀ آن ار پشت گلنگدن انداخته و كار فنر را از آن می كشد!