كشتی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
در جبهه روزهایی كه هوا خیلی گرم نبود و منطقه نسبتاً آرام بود و می شد رفت بیرون سنگر ، گوشۀ خلوتی پیدا می كردیم و مشغول بازی می شدیم. بعضی ها گل یا پوچ بازی می كردند، ما بچه های قوچانی هم با هم كشتی می گرفتیم. هر كس برنده می شد باید از […]
در جبهه روزهایی كه هوا خیلی گرم نبود و منطقه نسبتاً آرام بود و می شد رفت بیرون سنگر ، گوشۀ خلوتی پیدا می كردیم و مشغول بازی می شدیم.
بعضی ها گل یا پوچ بازی می كردند، ما بچه های قوچانی هم با هم كشتی می گرفتیم. هر كس برنده می شد باید از همۀ كسانی كه آنها را نخواسته و ندانسته در حنی بازی ضرب و شتم كرده بود معذرت خواهی می كرد و با اظهار خشوع از دلشان درمی آورد .