كتری و كلمن

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
برای استحمام از چاه آب می كشیدیم و با چوب و هیزم آب را در كتری گرم كردیم و سپس در كلمن های آب خوری می ریختیم. آن را در بلندی قرار می دادیم و به این وسیله حمام می كردیم.
برای استحمام از چاه آب می كشیدیم و با چوب و هیزم آب را در كتری گرم كردیم و سپس در كلمن های آب خوری می ریختیم. آن را در بلندی قرار می دادیم و به این وسیله حمام می كردیم.