كانتینرهای حدود

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
یكی از شیوه های كه ایران برای راهنمایی هواپیماهای جنگی خود به كار می برد نصب كانتینرهای فلزی ١٢ متری به شكل یك دروازه در حد فاصل خطوط و دشمن بود كه خلبانان می توانستند به این وسیله جایگاه استقرار نیروهای دو طرف را تشخیص بدهند. هواپیماها وقتی نزدیك این كانتینرها می رسیدند اوج می […]
یكی از شیوه های كه ایران برای راهنمایی هواپیماهای جنگی خود به كار می برد نصب كانتینرهای فلزی ١٢ متری به شكل یك دروازه در حد فاصل خطوط و دشمن بود كه خلبانان می توانستند به این وسیله جایگاه استقرار نیروهای دو طرف را تشخیص بدهند. هواپیماها وقتی نزدیك این كانتینرها می رسیدند اوج می گرفتند و بمب و راكت خود را برسر نیروهای عراقی خالی می كردند و با این نشانه احتمال اشتباه و بمباران نیروهای خودی منتفی می شد.