كاغذ كالك تاشو

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
كاغذ كالك كه برای نقشه كشی استفاده می شد، علاوه بر گرانی قیمت، خشك و یك بار مصرف بود و برای هر كالك مقداری از آن غیر مستعمل مس شد. گذشته از آن ، صدای خشك و خشنی هم داشت و قابلیت تا خوردن و درجیب گذاشتن نیز داشت یكی از بچه های تخریب برای […]
كاغذ كالك كه برای نقشه كشی استفاده می شد، علاوه بر گرانی قیمت، خشك و یك بار مصرف بود و برای هر كالك مقداری از آن غیر مستعمل مس شد. گذشته از آن ، صدای خشك و خشنی هم داشت و قابلیت تا خوردن و درجیب گذاشتن نیز داشت یكی از بچه های تخریب برای اولین بار، نقشۀ شناسایی خود را روی نایلون بی رنگی كه بیش تر برای جلد كتاب مصرف می شود تحویل طرح و برنامۀ عملیات داد. فرماندهان وقتی این كالك نایلونی را دیدند،پنداری منتظر این بهانه بودند كه از هزینۀ گزاف خرید ورق كالك خلاص شوند. این شیوه به سرعت در گردان ها رایج شد.