كاتیوشا و ادمك كتانی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
بچه ها با لباس های پاره آدمك درست می كردند و كنار سنگر و روی خاكریز می گذاشتند . صبح كه می شد ، دشمن به خیال این كه بسیجی ها را دیده است آنها را به خمپاره و كاتیوشا می بست و ما هم در سنگرهایمان به آنها می خندیدیم.
بچه ها با لباس های پاره آدمك درست می كردند و كنار سنگر و روی خاكریز می گذاشتند . صبح كه می شد ، دشمن به خیال این كه بسیجی ها را دیده است آنها را به خمپاره و كاتیوشا می بست و ما هم در سنگرهایمان به آنها می خندیدیم.