كائوچوی فیبری

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
دوستان موقع شلیك آر.پی.جی مقداری كائوچوی فیبری را با سیم تلفن دور گلولۀ آر.پی.جی می بستند و شلیك می كردند تا موقعی كه آن گلوله به هدف خورد، فیبر ذوب شود و همۀ وسایل اطرافش را به آتش بكشد.
دوستان موقع شلیك آر.پی.جی مقداری كائوچوی فیبری را با سیم تلفن دور گلولۀ آر.پی.جی می بستند و شلیك می كردند تا موقعی كه آن گلوله به هدف خورد، فیبر ذوب شود و همۀ وسایل اطرافش را به آتش بكشد.