قیف گرفتن

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
برای گرفتن گرای توپ خانۀ دشمن یا خمپاره اندازش، رزمندگان دشمن را تحریك به گلوله باران منطقه می كردند و بعد، از طریق قیف گرفتن جای اصابت گلوله، گرای توپ خانۀ دشمن را می گرفتند و از آن استفاده می كردند.
برای گرفتن گرای توپ خانۀ دشمن یا خمپاره اندازش، رزمندگان دشمن را تحریك به گلوله باران منطقه می كردند و بعد، از طریق قیف گرفتن جای اصابت گلوله، گرای توپ خانۀ دشمن را می گرفتند و از آن استفاده می كردند.