قوای صوتی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
درعملیات خرمشهر، نیروهای مهندسی جهت احداث خط، صدای لودر و بولدوزر را كه روی نوار ضبط شده بود با بلند گو در جهت مخالف جایی كه خاكریز می زدند پخش می كردند و كار خود را انجام می دادند.
درعملیات خرمشهر، نیروهای مهندسی جهت احداث خط، صدای لودر و بولدوزر را كه روی نوار ضبط شده بود با بلند گو در جهت مخالف جایی كه خاكریز می زدند پخش می كردند و كار خود را انجام می دادند.