قنداق آتل

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
در منطقۀ پنجوین عراق یكی از برادران پای راستش تیر خورده بود، به گونه ای كه نمی شد او را از جایش حركت داد. وسایل كمك های اولیه نداشتیم و مجبور شدیم قنداق اسلحۀ او را از قسمت فلزی اش جدا كنیم و با بند آن پای مصدومش را ببندیم و او را به پشت […]
در منطقۀ پنجوین عراق یكی از برادران پای راستش تیر خورده بود، به گونه ای كه نمی شد او را از جایش حركت داد. وسایل كمك های اولیه نداشتیم و مجبور شدیم قنداق اسلحۀ او را از قسمت فلزی اش جدا كنیم و با بند آن پای مصدومش را ببندیم و او را به پشت خط ببریم.