قلابی ازنی و ضامن نارنجك

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
شط علی( حوالی فاو و جزیرۀ مجنون) ماهی زیادی داشت. وقتی خط نسبتاً آرام بود با استفاده از نی و ضامن نارنجك ، قلاب ماهی گیری درست می كردیم و سر وقت ماهی ها می رفتیم و بخشی از غذای ثابت ما خوراك ماهی بود.
شط علی( حوالی فاو و جزیرۀ مجنون) ماهی زیادی داشت. وقتی خط نسبتاً آرام بود با استفاده از نی و ضامن نارنجك ، قلاب ماهی گیری درست می كردیم و سر وقت ماهی ها می رفتیم و بخشی از غذای ثابت ما خوراك ماهی بود.