قدر شناس

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
وقتی دشمن آتش تهیه می ریخت، سر و صدای همه بلند می شد. رزمنده ای در آن بحبوحه می گفت:«از خوشحالی دارم می میرم». بچه ها می گفتند:«به این می گویند آدم قدرشناس. از آتش هم روی گردان نیست. نخورده شكر می كند. بارك الله».
وقتی دشمن آتش تهیه می ریخت، سر و صدای همه بلند می شد. رزمنده ای در آن بحبوحه می گفت:«از خوشحالی دارم می میرم». بچه ها می گفتند:«به این می گویند آدم قدرشناس. از آتش هم روی گردان نیست. نخورده شكر می كند. بارك الله».