قایق نفتی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
در هور العظیم چند تا فانوس را درجعبه ای جا داده بودیم و دشمن به خیال این كه قایقی درحال حركت است به طرف آن تیراندازی می كرد.
در هور العظیم چند تا فانوس را درجعبه ای جا داده بودیم و دشمن به خیال این كه قایقی درحال حركت است به طرف آن تیراندازی می كرد.