قاطرهای پیش مرگ

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
برای كشف كمین دشمن، بچه های گردان قاطر یزه، قاطرهای پیر و مریض و تركش خورده را در جاهایی كه احتمال كمین ضد انقلاب در آن جا وجود داشت جلو می فرستادند. البته شب ها فانوسی به گردنش می بستند تا ضد انقلاب نزدیك شدن نور را ببیند. اگر تیراندازی نمی شد یا حیوان روی […]
برای كشف كمین دشمن، بچه های گردان قاطر یزه، قاطرهای پیر و مریض و تركش خورده را در جاهایی كه احتمال كمین ضد انقلاب در آن جا وجود داشت جلو می فرستادند. البته شب ها فانوسی به گردنش می بستند تا ضد انقلاب نزدیك شدن نور را ببیند. اگر تیراندازی نمی شد یا حیوان روی مین نمی رفت می فهمیدند كه مسیر پاك است و نیروها را عبور می دادند.