فورغونی از برانكارد

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
در پاسگاه زید پدافند بودیم و چون خط را تازه جلو برده بودند و سنگر و پناهگاهی نداشتیم با یكی از دوستان در ساعات فراغت به خطوط عقب رفتیم و سنگرهای قدیمی را خراب كردیم و گونی و الوارهای آن را برای سنگرسازی به خط مقدم می آوردیم. بعد از چند روز به یك برانكارد […]
در پاسگاه زید پدافند بودیم و چون خط را تازه جلو برده بودند و سنگر و پناهگاهی نداشتیم با یكی از دوستان در ساعات فراغت به خطوط عقب رفتیم و سنگرهای قدیمی را خراب كردیم و گونی و الوارهای آن را برای سنگرسازی به خط مقدم می آوردیم. بعد از چند روز به یك برانكارد حمل مجروح برخوردیم بعد از آن، وسایل را روی آن قرار داده وبه صورت « زنبه » حمل ونقل می كردیم.