فوتبال ماشینی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
معمولاً با اتوبوس عازم منطقه می شدیم . چند اتوبوس از یك شهر كه مبدأ و مقصد واحدی داشتند حركت می كردند. با این وصف در طول مسیر بنا به شرایط مكانیكی ماشین و روحیۀ راننده مرتب از یكدیگر سبقت می گرفتند و از هم جلو و عقب می افتادند. آنقدر این وضع تكرار می […]
معمولاً با اتوبوس عازم منطقه می شدیم . چند اتوبوس از یك شهر كه مبدأ و مقصد واحدی داشتند حركت می كردند. با این وصف در طول مسیر بنا به شرایط مكانیكی ماشین و روحیۀ راننده مرتب از یكدیگر سبقت می گرفتند و از هم جلو و عقب می افتادند. آنقدر این وضع تكرار می شد كه حالت مسابقه به خود می گرفت. از این رو، نیروهای اعزامی واقعاً جاده را زمین فوتبال، ماشین را توپ و راننده های آن را بازی كن فرض می كردند بین خودشان و ماشینهایی كه سوار بودند به طور خیالی مسابقه ای راه می انداختند و اتوبوس و سرنشینانش را تشویق یا تهدید میكردند و حركت تند یا كند گل زده و گل خورده به حساب می آمد و راننده ها تمام طول مسیر را با سر و صدا و هیجان بچه ها طی می كردند.