فشنگ های زنگ زده

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
درفاو مستقر بودیم. در طول روز هر نفر فقط اجازه داشت سه تیر شلیك كند. یكی از برادران سرباز كه خدمۀ تیربار بود فشنگ های زنگ زده را داخل نفت می شست و شلیك می كرد. به او گفتم چرا این كار را می كنی، كم تر شلیك كن گفت عراقی ها با تیربار و […]
درفاو مستقر بودیم. در طول روز هر نفر فقط اجازه داشت سه تیر شلیك كند. یكی از برادران سرباز كه خدمۀ تیربار بود فشنگ های زنگ زده را داخل نفت می شست و شلیك می كرد. به او گفتم چرا این كار را می كنی، كم تر شلیك كن گفت عراقی ها با تیربار و حتی ضد هوایی به سوی ما شلیك می كنند من چطور آرام و ساكت باشم.