فریب دشمن

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
نیروهای مهندسی رزمی می دانستند كه دشمن وقتی ببیند عوامل و وسایل مهندسی جایی متمركز هستند سراغ یك لودر در حال كار كردن نمی رود و ترجیح می دهد جای حساستری را بزند. به تصور این كه اگر نقطه ای برای ایرانی ها مهم نباشد لودر ها و بولدوزرها خود را به آن محل نمی […]
نیروهای مهندسی رزمی می دانستند كه دشمن وقتی ببیند عوامل و وسایل مهندسی جایی متمركز هستند سراغ یك لودر در حال كار كردن نمی رود و ترجیح می دهد جای حساستری را بزند. به تصور این كه اگر نقطه ای برای ایرانی ها مهم نباشد لودر ها و بولدوزرها خود را به آن محل نمی برند. درحالی كه ما از این شیوه برای فریب دشمن استفاده می كردیم و در واقع خاكریز اصلی همان بود كه از این شیوه برای فریب دشمن استفاده می كردیم و در واقع ، خاكریز اصلی همان بود كه یك لودر كار آن را انجام می داد و دشمن وقتی به خود می آمد كه عمدۀ عملیات مهندسی انجام شده بود.
در سه راه مرگ منطقۀ فاو، هر جنبنده ای هدف تیر و تركش قرار می گرفت . ضرورت تردد دائم ما را به این فكر انداخت كه تونلی زیر خاك حفر كنیم . بعد از عملی شدن این طرح مشكل حمل و نقل و تردد تا حدودی حل شد.