فرصت آخ

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
سنگر بیشتر جان پناه بود تا محلی برای آسایش و استراحت، میهمان كه می آمد كار مشكل تر می شد، خصوصاً وقتی قرار بود شب هم بماند. آن وقت باید به قفسۀ ظروف و كتابخانه پناه می بردیم. ـ اگر روی سر برادرمان افتادیم آخ فراموش نشود. ـ البته اگر شما مهلت آخ گفتن به […]
سنگر بیشتر جان پناه بود تا محلی برای آسایش و استراحت، میهمان كه می آمد كار مشكل تر می شد، خصوصاً وقتی قرار بود شب هم بماند. آن وقت باید به قفسۀ ظروف و كتابخانه پناه می بردیم.
ـ اگر روی سر برادرمان افتادیم آخ فراموش نشود.
ـ البته اگر شما مهلت آخ گفتن به ما بدهید!