فتیلۀ پتویی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
تازه به مریوان رفته بودم كه متوجه شدم در سنگرهای موقعیت ما حدود بیست فانوس وجود دارد كه همۀ آن ها بدون فتیله یا خرابند. لبۀ یكی از پتوها را با قیچی برش زدم، فتیلۀ بزرگی به دست آمد. بعد آن را قطعه قطعه كردم و روی هر فانوس یكی كار گذاشتم.
تازه به مریوان رفته بودم كه متوجه شدم در سنگرهای موقعیت ما حدود بیست فانوس وجود دارد كه همۀ آن ها بدون فتیله یا خرابند. لبۀ یكی از پتوها را با قیچی برش زدم، فتیلۀ بزرگی به دست آمد. بعد آن را قطعه قطعه كردم و روی هر فانوس یكی كار گذاشتم.