فتیله ای از بندكلاه

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
شبی قرار بود با بچه ها دعای كمیل بخوانیم. اما فانوسمان فتیله نداشت. من بند كلاه آهنی(كاسكت) را فتیله كردم و در فانوس قرار دادم و قضیه به خیر و خوشی تمام شد.
شبی قرار بود با بچه ها دعای كمیل بخوانیم. اما فانوسمان فتیله نداشت. من بند كلاه آهنی(كاسكت) را فتیله كردم و در فانوس قرار دادم و قضیه به خیر و خوشی تمام شد.