فانوس های خیالی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
از راه و روش های فریب دادن دشمن در منطقۀ هور، ایجاد مواضع و اسكله های خالی از نیرو بود.برای تحریك و تحریص دشمن، بچه ها مسیرهایی را با فانوس علامت گذاری می كردند تا دشمن تصور كند این مسیر آب راه ارتباطی است و با استفاده از آن سكان های مستقر در هور به […]
از راه و روش های فریب دادن دشمن در منطقۀ هور، ایجاد مواضع و اسكله های خالی از نیرو بود.برای تحریك و تحریص دشمن، بچه ها مسیرهایی را با فانوس علامت گذاری می كردند تا دشمن تصور كند این مسیر آب راه ارتباطی است و با استفاده از آن سكان های مستقر در هور به هم مرتبط می شوند. دشمن در نتیجۀ این تصور اشتباه با گرایی كه از منطقه می گرفت در تمام طول روز آب راه اصلیو محل تردد نیروها- البته به گمان خودش-را به شدت زیر آتش قرار می داد و قصد قطع كردن ارتباط نیروهای مستقر در هور را داشت غافل از آن كه تمام آتشش در میان چولانه ها می ریزد و به سنجاقك ها و پشه ها تلفات وارد می كند