غیبت كن، دروغ بگو، تهمت بزن

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
آتش دشمن آن قدر سنگین بود كه همۀ بچه ها زمین گیر شده بودند. هر كس هر جا بود كُپ كرده و منتظر بقیۀ ماجرا بود. زمین و زمان می لرزید. مثل گهواره، همه چیز در حركت و جنب و جوش بود. واقعاً از این بدتر متصور نبود اما در همان شرایط كه صدا هم […]
آتش دشمن آن قدر سنگین بود كه همۀ بچه ها زمین گیر شده بودند. هر كس هر جا بود كُپ كرده و منتظر بقیۀ ماجرا بود. زمین و زمان می لرزید. مثل گهواره، همه چیز در حركت و جنب و جوش بود. واقعاً از این بدتر متصور نبود اما در همان شرایط كه صدا هم به صدا نمی رسید و نفس كه پایین می رفت قول نداده بود كه برگردد بالا، بعضی از بچه ها تازه شوخیشان گل می كرد.