غیبت صغرا و كبرا

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
دور هم می نشستیم، از اینجا و آنجا حرف می زدیم. از صدام، از هم پیمانانش در منطقه و چهره های متكبر و طاغوتی. نیروهای با سابقه خودشان هر چه دلشان می خواست می گفتند، اما همین كه افراد اعزام جدید اسم كسی را به زبان می آوردند می گفتند:« غیبت نكن، حرف خودت را […]
دور هم می نشستیم، از اینجا و آنجا حرف می زدیم. از صدام، از هم پیمانانش در منطقه و چهره های متكبر و طاغوتی. نیروهای با سابقه خودشان هر چه دلشان می خواست می گفتند، اما همین كه افراد اعزام جدید اسم كسی را به زبان می آوردند می گفتند:« غیبت نكن، حرف خودت را بزن، خوبیت ندارد، چكار به كار دیگران داری؟» آن وقتی یكی از خودشان به كمك تازه وارد می آمد و می گفت:«اگر غیبت بد است چرا خود آقا غیبت می كند؟ آن هم یك صغرا یك كبرا!»