غلتك مین روب

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
نیروهای فنی ومهندسی برای منهدم كردن مین ها به جای مین روب دستگاهی ساخته بودند كه جلوی ماشین نصب می شد. به این صورت كه اهرم و بازوهایی را از دو طرف به یك غلتك، همانند غلتك های مخصوص آسفالت، وصل كردند و آن را جلوی ماشین قراردادند. موقع حركت طبعاً هرمینی كه غلتك از […]
نیروهای فنی ومهندسی برای منهدم كردن مین ها به جای مین روب دستگاهی ساخته بودند كه جلوی ماشین نصب می شد. به این صورت كه اهرم و بازوهایی را از دو طرف به یك غلتك، همانند غلتك های مخصوص آسفالت، وصل كردند و آن را جلوی ماشین قراردادند. موقع حركت طبعاً هرمینی كه غلتك از روی آن رد می شد خنثی و راه باز می شد.