عمو زنجیر باف

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
تفاوت بازی عمو زنجیرباف با آنچه در پشت جبهه و شهر و روستاها رایج است در مضمون و محتوای آن است. این كه در پاسخ عمو زنجیرباف زنجیر منو بافتی به جای بابا آمده گفته كی شد: امام آمده و در جواب چی چی آورده به جای نخود و كشمش همه با هم پاسخ می […]
تفاوت بازی عمو زنجیرباف با آنچه در پشت جبهه و شهر و روستاها رایج است در مضمون و محتوای آن است. این كه در پاسخ عمو زنجیرباف زنجیر منو بافتی به جای بابا آمده گفته كی شد: امام آمده و در جواب چی چی آورده به جای نخود و كشمش همه با هم پاسخ می دادند: استقلال ، آزادی، جمهوری اسلامی. و به همین ترتیب، بقیۀ قسمت های گفت و گو تا آخر بازی تغییر می كرد.