عشق بازی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
پشت كانال پرورش ماهی در شلمچه، وقتی عراق مشغول ریختن آتش تهیه بود، حاج مرتضی قربانی با برادر تازیكه پشت بی سیم صحبت می كرد: ـ تازیكه چكار می كنی؟ چرا این قدر طولش دادی؟ ـ دارم عشق بازی می كنم، حواست كه هست؟(لحظه ای بعد از مكالمه تازیكه به لقاءالله پیوست)
پشت كانال پرورش ماهی در شلمچه، وقتی عراق مشغول ریختن آتش تهیه بود، حاج مرتضی قربانی با برادر تازیكه پشت بی سیم صحبت می كرد:
ـ تازیكه چكار می كنی؟ چرا این قدر طولش دادی؟
ـ دارم عشق بازی می كنم، حواست كه هست؟(لحظه ای بعد از مكالمه تازیكه به لقاءالله پیوست)