عبور از آب-فیبر و برگ نخل

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
سال٦٦ كنار رودخانۀ بهمن شیر مستقر بودیم . یك روز غروب با چند تن از دوستان به كنار رود رفتیم و در آن جا یك فیبر به طول دو متر و قطر ٤٠ سانتی متر یدا كردیم . فیبر را به آب انداختیم و سوارش شدیم، وقتی دیدیم غرق نشد با دوستان به آب طرف […]
سال٦٦ كنار رودخانۀ بهمن شیر مستقر بودیم . یك روز غروب با چند تن از دوستان به كنار رود رفتیم و در آن جا یك فیبر به طول دو متر و قطر ٤٠ سانتی متر یدا كردیم . فیبر را به آب انداختیم و سوارش شدیم، وقتی دیدیم غرق نشد با دوستان به آب طرف رودخانه رفتیم و برگشتیم. برگ درخت خرما هم پاروی این بلم بود.