صفحۀ مقوا و نخ

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
در جزیرۀ مجنون، بچه های گردان ساجدین نوعی بادبزن ساخته بودند كه چیزی جزدو تكه نخ یا طناب كه یك صفحۀ مقوایی را به سقف وصل می كرد و یك نخ كه از صفحه به سمت پایین وصل می شد و برای بادبزدن آن را دردست می گرفتند وتكان می دادند نبود.
در جزیرۀ مجنون، بچه های گردان ساجدین نوعی بادبزن ساخته بودند كه چیزی جزدو تكه نخ یا طناب كه یك صفحۀ مقوایی را به سقف وصل می كرد و یك نخ كه از صفحه به سمت پایین وصل
می شد و برای بادبزدن آن را دردست می گرفتند وتكان می دادند نبود.