صحبتی، سفارشی، فحشی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
معاون گردان الحدید می دانست كه مثل همۀ دست اندركاران، بچه ها پشت سرش حرف هایی می زنند، نه راجع به مسائل شخصی، بلكه راجع به نحوۀ عملیات، كم و كسری امكانات و به موقع نرسیدن نیرو و مسائلی كه به آنها مربوط می شد و روی اوضاع و احوالشان تأثیر می گذاشت. او كه […]
معاون گردان الحدید می دانست كه مثل همۀ دست اندركاران، بچه ها پشت سرش حرف هایی می زنند، نه راجع به مسائل شخصی، بلكه راجع به نحوۀ عملیات، كم و كسری امكانات و به موقع نرسیدن نیرو و مسائلی كه به آنها مربوط می شد و روی اوضاع و احوالشان تأثیر می گذاشت. او كه تا حدودی در جریان اخبار و اطلاعات بود پیش دستی می كرد و همیشه در پایان صحبت هایش می گفت :«برادران، صحبتی، سفارشی، فحشی اگر دارند بفرمایند، ما در خدمتیم».