شیشۀ شب نما

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
بچه ها برای تردد در شب و پیداكردن مسیر رفت و آمد و نشان دادن یك طرفه بودن جاده وقتی قرص شب نما نداشتند از قوطی های خالی مایع ظرفشویی و شیشه مرا با یا آب لیمو برای حفاظ شمع استفاده می كردند.
بچه ها برای تردد در شب و پیداكردن مسیر رفت و آمد و نشان دادن یك طرفه بودن جاده وقتی قرص شب نما نداشتند از قوطی های خالی مایع ظرفشویی و شیشه مرا با یا آب لیمو برای حفاظ شمع استفاده می كردند.